FANDOM


Blackwing - Elphin the Raven
BF-漆黒のエルフェン
BlackwingElphintheRaven
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 2200/1200
Mã số 11613567
Loại Hiệu ứng Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển một quái thú "Blackwing", bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này không cần Hi sinh. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển; đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
English Description
If you control a "Blackwing" monster, you can Normal Summon this card without Tributing. When this card is Normal Summoned: You can target 1 monster your opponent controls; change the battle position of that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.