FANDOM


Blackwing - Ghibli the Searing Wind
BF-熱風のギブリ
BlackwingGhiblitheSearingWind
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 0/1600
Mã số 26775203
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Khi đối thủ của bạn tuyên bố một cuộc tấn công trực tiếp, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Một lần trong lượt, bạn có thể chuyển đổi ATK và DEF gốc của lá bài này, cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
When your opponent declares a direct attack, you can Special Summon this card from your hand. Once per turn, you can switch the original ATK and DEF of this card, until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.