FANDOM


Blackwing - Gofu the Vague Shadow
BF(ブラックフェザー)(おぼろ)(かげ)のゴウフウ
BlackwingGofutheVagueShadow-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
おぼろ
かげのゴウフウ
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-朧
おぼろ
かげ
のゴウフウ
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Oborokage no Gōfū
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Gofu the Hazy Shadow
 Tên Hàn BF(블랙 페더)-농그림자의 고우후우
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 09929398
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.