FANDOM


Blackwing - Gust the Backblast
BF-逆風のガスト
BlackwingGusttheBackblast
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 900/1400
Mã số 52869807
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn không điều khiển lá bài nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Miễn thẻ này còn mặt-ngửa trên sân, nếu quái thú của đối thủ tấn công một quái thú "Blackwing" bạn điều khiển, quái thú tấn công bị giảm 300 ATK chỉ vào Bước Thiệt hại.
English Description
If you control no cards, you can Special Summon this card from your hand. While this card is face-up on the field, if your opponent's monster attacks a "Blackwing" monster you control, the attacking monster loses 300 ATK during the Damage Step only.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.