FANDOM


Blackwing - Harmattan the Dust
BF(ブラックフェザー)()(じん)のハルマッタン
BlackwingHarmattantheDust-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
BF
ブラックフェザー-
じんのハルマッタン
 Tên Nhật (Chuẩn) BF
ブラックフェザー
-砂
じん
のハルマッタン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Fezā - Sajin no Harumattan
 Tên Nhật (Dịch) Black Feather - Harmattan the Sandstorm
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 77152542
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác