FANDOM


Blackwing - Oroshi the Squall
BF-突風のオロシ
BlackwingOroshitheSquall.png
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Winged Beast/Tuner
ATK/DEF 400/600
Mã số 73652465
Loại Hiệu ứng Summon, Condition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển 1 quái thú "Blackwing" khác với "Blackwing - Oroshi the Squall", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Blackwing - Oroshi the Squall" bằng cách này một lần trong lượt . Nếu lá bài này bị đưa xuống Mộ bài như một quái thú Nguyên liệu Đồng bộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
English Description
If you control a "Blackwing" monster other than "Blackwing - Oroshi the Squall", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Blackwing - Oroshi the Squall" once per turn this way. If this card is sent to the Graveyard as a Synchro Material Monster: You can target 1 monster on the field; change that target's battle position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên