FANDOM


Blackwing - Silverwind the Ascendant
BF-孤高のシルバー・ウィンド
BlackwingSilverwindtheAscendant
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Synchro/Effect
ATK/DEF 2800/2000
Mã số 33236860
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
1 "Blacwing" Tuner + 2 hoặc nhiều hơn quái thú khác-Tuner
Khi thẻ này được Triệu hồi Đồng bộ, bạn có thể chọnhủy lên đến 2 quái thú mặt-ngửa trên sân có DEF thấp hơn so với ATK của lá bài này. Bạn không thể thực hiện Lượt Chiến đấu của bạn trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Vào thời gian tới khi một quái thú "Blackwing" bạn điều khiển sẽ bị hủy bởi chiến đấu vào lượt của đối thủ, nó không bị hủy; hiệu ứng này chỉ xảy ra một lần.
English Description
1 "Blackwing" Tuner + 2 or more non-Tuner monsters

When this card is Synchro Summoned, you can select and destroy up to 2 face-up monsters on the field with DEF lower than this card's ATK. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect. The next time a "Blackwing" monster you control would be destroyed by battle during your opponent's turn, it is not destroyed; this effect only happens once.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.