FANDOM


Blackwing Armor Master
BF-アーマード・ウィング
BlackwingArmorMaster
Nhóm liên quan Blackwing
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Winged Beast/Synchro/Effect
ATK/DEF 2500/1500
Mã số 69031175
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
1 "Blackwing Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú khác-Tuner
Không thể bị hủy bởi chiến đấu, và bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ chiến đấu liên quan đến lá bài này. Vào lúc kết thúc Bước Thiệt hại, nếu lá bài này tấn công một quái thú: Bạn có thể đặt 1 Wedge Counter trên quái thú đó (tối đa. 1). Bạn có thể loại bỏ tất cả Wedge Counter từ quái thú của đối thủ của bạn; ATKDEF của các quái thú có Wedge Counter đó trở thành 0 cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
1 "Blackwing" Tuner + 1 or more non-Tuner monsters
Cannot be destroyed by battle, and you take no battle damage from battles involving this card. At the end of the Damage Step, if this card attacked a monster: You can place 1 Wedge Counter on that monster (max. 1). You can remove all Wedge Counters from your opponent's monsters; the ATK and DEF of those monsters that had Wedge Counters become 0 until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên