FANDOM


Blaze Accelerator
ブレイズ・キャノン
BlazeAccelerator-SDOK-EN-C-1E
 Tên Việt Pháo lửa
 Tên Nhật ブレイズ・キャノン
 Tên Hàn 브레이즈 캐논
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 69537999
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]