FANDOM


Blessings for Gusto
ガスタへのいのり
Blessings for gusto
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 82422049
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 2 quái thú "Gusto" trong mộ bài, chọn thêm quái thú "Gusto" thứ ba cũng trong mộ bài của bạn; xáo trộn 2 lá chọn đầu vào bộ bài, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá chọn thư ba.
English Description
Target 2 "Gusto" monsters in your Graveyard, plus a third "Gusto" monster in your Graveyard; shuffle both of the first 2 targets into your Deck, then Special Summon the third target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.