FANDOM


Blind Destruction
無む差さ別べつ破は壞
BlindDestruction-LCJW-EN-C-1E
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 32015116
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, trong Giai đoạn Chờ của bạn, lắc súc sắc sáu mặt, nếu kết quả là 1-5, hủy tất cả Quái thú trên sân đấu cùng với Level như mặt súc sắc được lăn. Nếu là 6, hủy tất cả Quái thú Level 6 hoặc cao hơn trên sân đấu
English Description
Once per turn, during your Standby Phase: Roll a six-sided die. If the result is 1-5, destroy all monsters on the field with the same Level as the number rolled. If it is 6, destroy all Level 6 and higher monsters on the field.
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên