FANDOM


Bond Between Teacher and Student
()(てい)(きずな)
BondBetweenTeacherandStudent-TF06-JP-VG
 Tên Nhật (Kana)
ていの
きずな
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
の絆
きずな
 Tên Nhật (rōmaji) Shitei no Kizuna
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]