FANDOM


Boneheimer
ボーンハイマー
Boneheimer-LON-NA-C-UE
 Tên Nhật ボーンハイマー
 Tên Nhật (rōmaji) Bōnhaimā
 Tên Hàn 본 해마
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 850 / 400
 Mã số 98456117
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác