FANDOM


Boneheimer
ボーンハイマー
Boneheimer-LON-NA-C-UE
 Tên Nhật ボーンハイマー
 Tên Nhật (rōmaji) Bōnhaimā
 Tên Hàn 본 해마
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 850 / 400
 Mã số 98456117
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.