FANDOM


Book of Secret Arts
()(じゅつ)(しょ)
 Tên Việt Sách Nghệ Thuật Bí Mật
 Tên Nhật (Kana)
じゅつの
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅつ
の書
しょ
 Tên Hàn 비술서
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 91595718
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]