FANDOM


Bottom Dweller
(しん)(ぎょ)
BottomDweller-MRD-NA-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
しん
ぎょ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ぎょ
 Tên Hàn 어신
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 1650 / 1700
 Mã số 81386177
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác