FANDOM


Bubble Shuffle
バブル・シャッフル
BubbleShuffle
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 61968753
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ định 1 "Elemental HERO Bubbleman" ở thế Tấn công ngửa-mặt bạn điều khiển và 1 quái thú ở thế Tấn công ngửa-mặt đối phương điều khiển làm mục tiêu; chuyển cả hai mục tiêu đó về thế Phòng thủ, sau đó Hiến tế "Elemental HERO Bubbleman" đó, và Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Elemental HERO" từ trong tay bạn.
English Description
Target 1 face-up Attack Position "Elemental HERO Bubbleman" you control and 1 face-up Attack Position monster your opponent controls; change both those targets to Defense Position, then Tribute that 1 "Elemental HERO Bubbleman", then Special Summon 1 "Elemental HERO" monster from your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.