FANDOM


Bug Emergency
光虫異変(バグ・エマージェンシー)
BugEmergency-SHVI-EN-C-UE
 Tên Việt Bọ Cứu Viện
 Tên Nhật (Kana)
光虫異変
バグ・エマージェンシー
 Tên Nhật (Chuẩn) 光虫異変
バグ・エマージェンシー
 Tên Nhật (rōmaji) Bagu Emājenshī
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 10971759
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác