FANDOM


Bug Matrix
光虫基盤(バグ・マトリックス)
BugMatrix-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Ma Trận Bọ
 Tên Nhật (Kana)
光虫基盤
バグ・マトリックス
 Tên Nhật (Chuẩn) 光虫基盤
バグ・マトリックス
 Tên Nhật (rōmaji) Bagu Matorikkusu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 86643777
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

[type::Card page| ][[1]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.