FANDOM


Bug Matrix
光虫基盤(バグ・マトリックス)
BugMatrix-SHVI-EN-C-1E
 Tên Việt Ma Trận Bọ
 Tên Nhật (Kana)
光虫基盤
バグ・マトリックス
 Tên Nhật (Chuẩn) 光虫基盤
バグ・マトリックス
 Tên Nhật (rōmaji) Bagu Matorikkusu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 86643777
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

[type::Card page| ][[1]]