FANDOM


Bujingi Fox
()(じん)()ーオキツ
BujingiFox-LVAL-EN-R-1E
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 200/2100
Mã số 23857661
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Trong lượt của đôi bên: Bạn có thể trục xuất lá bài này khỏi Mộ bài của bạn và đưa 1 quái thú "Bujin" từ tay bạn vào Mộ bài; bạn không phải nhận bất kì thiệt hại nào vào lượt này.
English Description
During either player's turn: You can banish this card from your Graveyard and send 1 "Bujin" monster from your hand to the Graveyard; you take no damage this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.