FANDOM


Bujingi Swallow
武ぶ神じん器ぎーヤツカ
BujingiSwallow-LVAL-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Winged Beast/Effect
ATK/DEF 1700/800
Mã số 86868952
Loại Hiệu ứng Ignition,Condition
Mô tả Hiệu ứng
Trong Lượt Chính 1 của bạn: Bạn có thể đưa lá bài này từ tay bạn xuống Mộ bài, rồi chọn 1 quái thú "Bujin" mà bạn điều khiển; quái thú đó có thể tấn công 2 lần tại lượt này. Những quái thú khác không thể tấn công trong khi bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
During your Main Phase 1: You can send this card from your hand to the Graveyard, then target 1 "Bujin" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn. Other monsters cannot attack during the turn you activate this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên