FANDOM


Bujintei Tsukuyomi
武ぶ神じん帝てい-ツクヨミ
Bujintei-Tsukuyomi-PR13-EN219-73289035
Nhóm liên quan Bujin
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Beast-Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 1800/2300
Mã số 73289035
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 4 sao Hệ Quang
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; đưa toàn bộ bài trên tay bạn xuống Mộ bài (ít nhất 1), và nếu làm vậy, rút 2 lá bài. Khi lá bài này đã được bạn điều khiển trong khi có mặt-ngửa rời sân vì hiệu ứng bài của đối phương: Bạn có thể chọn các quái thú "Bujin" Cấp 4 Loại-Beast-Warrior trong Mộ bài của bạn ứng với số Nguyên liệu Xyz của lá bài này có trên sân; Triệu hồi Đặc biệt các quái thú đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Tsukuyomi".
English Description
2 Level 4 LIGHT monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send your entire hand to the Graveyard (min. 1), and if you do, draw 2 cards. When this card you controlled while face-up leaves the field because of an opponent's card effect: You can target Level 4 Beast-Warrior-Type "Bujin" monsters in your Graveyard, up to the number of Xyz Materials this card had on the field; Special Summon those targets. You can only control 1 "Bujintei Tsukuyomi".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên