FANDOM


Burial from a Different Dimension
()()(げん)からの(まい)(そう)
 Tên Việt Chôn Xác Từ Không Gian Khác
 Tên Nhật (Kana)
げんからの
まい
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
からの埋
まい
そう
 Tên Hàn 이차원에서의 매장
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 48976825
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.