FANDOM


Burst Breath
バーストブレス
BurstBreath-SR02-EN-C-1E
 Tên Nhật バーストブレス
 Tên Nhật (rōmaji) Bāsutoburesu
 Tên Hàn 버스트 브레스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 80163754
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.