FANDOM


Buster Rancher
バスターランチャー
BusterRancher-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật バスターランチャー
 Tên Nhật (rōmaji) Basutā Ranchā
 Tên Nhật (Dịch) Buster Launcher
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 84740193
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.