FANDOM


C-Crush Wyvern
(シー)-クラッシュ・ワイバーン
CCrushWyvern-SDKS-EN-SR-1E
 Tên Việt C - Phi Long Tan Diệt
 Tên Nhật (Kana)
シー-クラッシュ・ワイバーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
シー
-クラッシュ・ワイバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Shī-Kurasshu Waibān
 Tên Hàn C-크러시 와이반
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Union / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 2000
 Mã số 03405259
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.