FANDOMCXyz Barian Hope
CX(カオスエクシーズ) ()(ぼう)(おう)バリアン
CXyzBarianHope-NECH-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
CX
カオスエクシーズ
ぼう
おうバリアン
 Tên Nhật (Chuẩn) CX
カオスエクシーズ
ぼう
おう
バリアン
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 67926903
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác