FANDOM


Call of the Atlanteans
海皇の咆哮
CalloftheAtlanteans
Nhóm liên quan Atlantean
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 73199638
Loại Hiệu ứng Effect, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ định 3 quái thú Sea Serpent-Type Cấp độ 3 hoặc thấp hơn trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt tất cả 3 trong số chúng. Bạn có không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú khác trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.
English Description
Target 3 Level 3 or lower Sea Serpent-Type monsters in your Graveyard; Special Summon all 3 of them. You cannot Special Summon any other monsters during the turn you activate this card.
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên