FANDOM


Caravan of the Ice Barrier
(ひょう)(けっ)(かい)()(そう)()(たい)
CaravanoftheIceBarrier-HA03-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
けっ
かいの
そう
たい
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
けっ
かい
の輸
そう
たい
 Tên Nhật (rōmaji) Hyōkekkai no Yusōbutai
 Tên Nhật (Dịch) Caravan Squad of the Ice Barrier
 Tên Hàn 빙결계의 수송부대
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 200
 Mã số 37806313
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác