FANDOM


Card Blocker
カードブロッカー
CardBlocker
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 400/400
Mã số 42256406
Loại Hiệu ứng Trigger, Trigger, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi: Chuyển nó sang Thế Thủ. Khi có quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể chuyển mục tiêu sang lá này. Khi lá này bị chọn mục tiêu để tấn công: Bạn có thể chọn một số từ 1 đến 3, sau đó đưa số bài đó từ đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài; lá này tăng thêm 500 DEF ứng với mỗi lá bài đã đưa, cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
When this card is Summoned: Change it to Defense Position. When a face-up monster you control is targeted for an attack: You can change the target to this card. When this card is targeted for an attack: You can choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the Graveyard; this card gains 500 DEF for each card sent, until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên