FANDOM


Card Destruction
()(ふだ)(まっ)(さつ)
CardDestruction-YGLD-EN-C-1E
 Tên Việt Hủy Bài
 Tên Nhật (Kana)
ふだ
まっ
さつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ふだ
まっ
さつ
 Tên Nhật (rōmaji) Tefuda Massatsu
 Tên Nhật (Dịch) Hand Obliteration
 Tên Hàn 카드 파괴
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 72892473
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.