FANDOM


Card Trader
カードトレーダー
CardTrader-BP02-EN-R-1E
 Tên Nhật カードトレーダー
 Tên Nhật (rōmaji) Kādotorēdā
 Tên Hàn 카드 트레이더
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 48712195
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác