FANDOM


Card Trader
カードトレーダー
300px-CardTrader-BP02-EN-R-1E.png
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous.svg
Mã số 48712195
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, khi đến Lượt Chờ: Bạn có thể trộn 1 lá bài từ trên tay vào Bộ bài; sau đó rút lên 1 lá bài.
English Description
Once per turn, during your Standby Phase: You can shuffle 1 card from your hand into the Deck; draw 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên