FANDOM


Một hiệu ứng bài là bất kỳ tác dụng trong trò chơi được giới thiệu bởi nội dung trong lá bài đó cụ thể , không bao gồm các điều kiệngiá của các thẻ đó. Tác dụng của lá bài bao gồm hiệu ứng của quái vật, SpellTrap .

Tác dụng lá bài, cũng như bất kỳ giá và điều kiện ( và vật liệu cho nhiều quái vật trong Extra Deck nhất), được nêu chi tiết trong văn bản nội dung bài.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.