FANDOM


Card of Sanctity
(てん)よりの(ほう)(さつ)
CardofSanctity-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
てんよりの
ほう
さつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
よりの宝
ほう
さつ
 Tên Hàn 하늘의선물
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 42664989
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]