FANDOM


Card of the Soul
(たましい)のカード
CardoftheSoul-TDIL-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
たましいのカード
 Tên Nhật (Chuẩn)
たましい
のカード
 Tên Nhật (rōmaji) Tamashī no Kādo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 07044562
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]