FANDOM


Cardcar D
カードカー・D
CardcarD
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 800/400
Mã số 45812361
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể Triệu hồi Đặc biệt. Vào Lượt Chính 1 của bạn, nếu lá này đã được Triệu hồi Thường trong lượt này: Bạn có thể Hi sinh lá này; rút 2 lá bài, sau đó nó sẽ chuyển thành Lượt Kết thúc của lượt này. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt vào lượt mà bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
Cannot be Special Summoned. During your Main Phase 1, if this card was Normal Summoned this turn: You can Tribute this card; draw 2 cards, then it becomes the End Phase of this turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên