FANDOM


Cash Back
キャッシュバック
CashBack.png
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter.svg
Mã số 59957503
Mô tả Hiệu ứng
Khi đối phương kích hoạt Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, bằng cách trả Điểm Gốc của họ: Vô hiệu sự kích hoạt, và nếu làm vậy, trả lại nó về Bộ bài.
English Description
When your opponent activates a Spell/Trap Card, or monster effect, by paying their Life Points: Negate the activation, and if you do, return it to the Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên