FANDOM


Castle of Dragon Souls
(りゅう)(こん)(しろ)
CastleofDragonSouls.png
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 13513663
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể loại ra ngoài 1 quái thú Loại-Dragon trong Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển; nó tăng thêm 700 ATK, cho đến Lượt Kết thúc (ngay cả khi lá này rời sân hoặc quái thú đó không còn bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bài). Khi lá mặt-ngửa này trên sân được đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú Loại-Dragon đã loại ra ngoài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Castle of Dragon Souls".
English Description
Once per turn: You can banish 1 Dragon-Type monster from your Graveyard, then target 1 monster you control; it gains 700 ATK, until the End Phase (even after this card leaves the field or the monster becomes unaffected by card effects). When this face-up card on the field is sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Dragon-Type monsters; Special Summon that target. You can only control 1 "Castle of Dragon Souls".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên