FANDOM


Cattle Call
CattleCall-SHVI-EN-SR-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 50619462
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]