FANDOM


Ceasefire
(てい)(せん)(きょう)(てい)
Ceasefire-SDMM-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
てい
せん
きょう
てい
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
せん
きょう
てい
 Tên Hàn 정전 협정
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 36468556
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Giới hạn 2
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]