FANDOM


Ceruli, Guru of Dark World
暗黒界の狩人 ブラウ
CeruliGuruofDarkWorld-SDGU-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Dark World
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 100/300
Mã số 07623640
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này bị vứt bỏ xuống Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ bài lên phần sân đối phương ở Thế Thủ mặt-ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của một lá bài "Dark World": Đối phương phải bỏ 1 lá bài.
English Description
If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Special Summon this card from the Graveyard to your opponent's side of the field in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned by the effect of a "Dark World" card: Your opponent must discard 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.