FANDOM


Ceruli, Guru of Dark World
暗黒界の狩人 ブラウ
CeruliGuruofDarkWorld-SDGU-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Dark World
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 100/300
Mã số 07623640
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này bị vứt bỏ xuống Mộ bài bởi một hiệu ứng bài: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ bài lên phần sân đối phương ở Thế Thủ mặt-ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của một lá bài "Dark World": Đối phương phải bỏ 1 lá bài.
English Description
If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Special Summon this card from the Graveyard to your opponent's side of the field in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned by the effect of a "Dark World" card: Your opponent must discard 1 card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên