FANDOM


Ceruli, Guru of Dark World
(あん)(こく)(かい)(どう)() セルリ
CeruliGuruofDarkWorld-SDGU-EN-SR-1E
 Tên Việt Ceruli, Giáo Trưởng của Hắc Giới
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
かいの
どう
し セルリ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
かい
の導
どう
セルリ
 Tên Nhật (rōmaji) Ankokukai no Dōshi Seruri
 Tên Hàn 암흑계의 도사 세루리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 300
 Mã số 07623640
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác