FANDOM


Chọn

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

()(てい)

Nhật (furigana)

してい

Nhật (kanji)

指定

Rōmaji

Shitei

Bản dịch tiếng Nhật

Designate

Tiếng Anh

select (đôi khi là choose)

CreatureSwap-5DS2-EN-C-1E

Bản in cũ của "Creature Swap" có dùng "chọn/select"

Chọn/Select (đôi khi là lựa chọn/choose; Nhật: ()(てい) Shitei) là thuật ngữ đã lỗi thời được dùng trong một số mô tả lá bài trước khi PSCT được cập nhật. "Chọn" chỉ ra rằng người chơi sẽ quyết định lá bài sẽ bị ảnh hưởng.

"Chọn" thường chỉ rõ rằng một lá bài đã là mục tiêu (dù thiếu "chọn" thì cũng không có nghĩa là lá bài đó không chọn mục tiêu). Một số lá bài có (hoặc từng có) ghi trong phần mô tả hiệu ứng là "chọn/select" nhưng hiệu ứng lại không phải là "chọn mục tiêu". Ví dụ như "Creature Swap" và "A Cat of Ill Omen".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.