FANDOM


Change of Hero - Reflector Ray
英雄変化-リフレクター・レイ
ChangeofHeroReflectorRay
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 74095602
Mô tả Hiệu ứng
Khi Quái thú Dung hợp "Elemental HERO" bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi xuống Mộ bài: Gây ra số điểm thiệt hại cho đối phương bằng với Cấp độ gốc của lá bài đó x 300
English Description
When an "Elemental HERO" Fusion Monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to its original Level x 300.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.