FANDOM


Chaos Burst
カオス・バースト
ChaosBurst-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật カオス・バースト
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Bāsuto
 Tên Hàn 카오스 버스트
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 04923662
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]