FANDOM


Chaos Form
カオス・フォーム
ChaosForm-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật カオス・フォーム
 Tên Nhật (Dịch) Kaosu Fōmu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 21082832
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]