FANDOM


Chicken Game
チキンレース
ChickenGame-CORE-EN-SP-1E
 Tên Việt Đua Xe Gà
 Tên Nhật チキンレース
 Tên Nhật (rōmaji) Chikinrēsu
 Tên Nhật (Dịch) Chicken Race
 Tên Hàn 치킨게임
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 67616300
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.