FANDOM


Chronomaly City Babylon
先史遺産都市(オーパーツシティ)バビロン
ChronomalyCityBabylon
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 04357063
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt: Bạn có thể trục xuất 1 quái thú "Chronomaly" từ Mộ bài của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Chronomaly" trong Mộ bài của bạn có cùng Cấp sao với quái thú đã trục xuất; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
Once per turn: You can banish 1 "Chronomaly" monster from your Graveyard, then target 1 "Chronomaly" monster in your Graveyard with the same Level as the banished monster; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên