FANDOM


Chthonian Blast
ヘル・ブラスト
ChthonianBlast-BPW2-NA-C-1E
 Tên Việt Vụ Nổ Địa Ngục
 Tên Nhật ヘル・ブラスト
 Tên Nhật (rōmaji) Heru Burasuto
 Tên Nhật (Dịch) Hell Blast
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 18271561
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác