FANDOM


Circle of the Fire Kings
(えん)(おう)(えん)(かん)
CircleoftheFireKings-SDOK-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
えん
おう
えん
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
えん
おう
えん
かん
 Tên Nhật (rōmaji) En'ō Enkan
 Tên Nhật (Dịch) Fire Circle of the Fire Kings
 Tên Hàn 염왕 염환
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 59388357
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]