FANDOM


Clay Charge
クレイ・チャージ
ClayCharge
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 22479888
Mô tả Hiệu ứng
Khi "Elemental HERO Clayman" bạn điều khiển bị chỉ định cho đòn tấn công (ngay cả khi nó đang úp-mặt, nhưng bạn phải cho đối phương xem trong trường hợp này): Tiêu diệt quái thú đang tấn công và "Elemental HERO Clayman" đó, và gây ra 800 điểm thiệt hại cho đối phương.
English Description
When an "Elemental HERO Clayman" you control is targeted for an attack (even if it is face-down, but reveal it to your opponent in that case): Destroy the attacking monster and that "Elemental HERO Clayman", and inflict 800 damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.