FANDOM


Closed Forest
クローザー・フォレスト
300px-ClosedForest-AP01-EN-C-UE
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 78082039
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi quái thú dạng Beast thuộc quyền điều khiển của bạn được tăng lên 100 Điểm Tấn công cho mỗi quái thú nằm trong Mộ bài của bạn. Những Lá bài Phép Môi trường không thể kích hoạt trong khi lá bài này vẫn còn ngửa-mặt trên sân. Những Lá bài Phép Môi trường không thể kích hoạt trong lượt lá bài này bị phá hủy.
English Description
All Beast-Type monsters you control gain 100 ATK for each monster in your Graveyard. Field Spell Cards cannot be activated while this card is face-up on the field. Field Spell Cards cannot be activated the turn this card is destroyed.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên